بیانیه بررسی

1.      کارهای ارسال شده به مسابقه طی دو مرحله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

2.      در مرحله اول، کلیه کارها در جلسه‌ای با حضور اعضاء هیأت داوری اولیه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نتیجه این جلسه، کارهای مرحله فینال مشخص می‌شوند. کمتر از 5/1 کارها کنار گذاشته شده و دیگر مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

3.      پیش از مرحله دوم، کارهای فینال از 24 الی 31 فوریه در اینترنت اعلام می‌شوند. هیأت داوری اولیه در زمینه هرگونه کار مشابه یا تقلیدی، سرقت هنری، کارهایی که قبلاً مورد تقدیر قرار گرفته‌اند و سایر اعتراضات تصمیم‌گیری نموده و در صورت وجود اعتراض موجه و به اجماع رسیدن نظر هیأت داوری کار مربوطه حذف خواهد شد.

4.      در مرحله دوم، کارهای فینال دوباره توسط اعضای هیأت داوری فینال مورد بررسی قرار می‌گیرند. این بار، بررسی طی دو مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول، تعداد کارهای فینال به 45-50 عدد کاهش یافته و در مرحله پایانی برندگان مسابقه مشخص خواهند شد.

5.      به طور کل بررسی کارهای ارسالی بر اساس سه فاکتور اصلی ذیل صورت می‌گیرد:

·         انتخاب و تناسب موضوع

·         کیفیت طنز

·         اصالت طراحی.