روابط

برای اطلاعات بیشتر و نامههای پستی کارتون

 

Nazmi KOZAK, Ph.D.

Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskişehir/TURKEY
E-mail: tourismcartoon@gmail.com