ارسال کاریکاتور

برای اطلاعات بیشتر و نامههای پستی کارتون

آدرس پستی

Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskişehir/TURKEY
 
OR
 
E-mailtourismcartoon@gmail.com
 
Please fill in and submit the required information on the application form.
Click here for the application form.