2019 اطلاعیه اول مسابقه
31 دسامبر 2019 آخرین مهلت جهت ارسال کارها
25 ژانویه 2020 جلسه هیأت داوری جهت انتخاب کاریکاتورهای برتر  
9 الی 1 فوریه 2020 اعلام کاریکاتورهای فینال (جهت بررسی اعتراضات احتمالی)  
آوریل 2020 اعلام برندگان
مراسم اهداء جوایز
محل اهداء جوایز