موضوع این رقابت

فرودگاه : موضوع مسابقه در سال 2019 است.