موضوع این رقابت

خاطرات سفر : موضوع مسابقه در سال 2018 است
لحظاتی ماندگار از یک سفر تعطیلاتی (مسافرت، تعطیلات، تورها و …)